Direct na een overlijden moet er veel geregeld worden. En dat terwijl de nabestaanden daar op dat moment eigenlijk helemaal niet toe in staat zijn.
Zakelijke beslissingen lopen vaak dwars door alle gevoelens heen. Veel nabestaanden hebben in deze verwarrende periode behoefte aan informatie.

Direct na overlijden

 • Waarschuw een arts in verband met de verklaring van overlijden.
 • Ga na of er een uitvaart- of levensverzekering is.
 • Neem contact op met uw uitvaartvereniging, of de uitvaartverzorger van uw vereniging.
 • Ga na of er een testament en/of codicil is.
 • Zorg voor een akte van overlijden.

Wat kunt u van uw uitvaartvereniging verwachten bij overlijden van een lid:

 

 • Laatste verzorging en eindverzorging van de overledene
 • het doen van aangifte van overlijden bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand
 • het overbrengen van de overledene van het sterfhuis naar aula en het overbrengen van aula of ander plaats waarvandaan de uitvaart plaatsvindt naar begraafplaats of crematorium
 • het begeleiden van de condoleantie en verzorging van de uitvaart
 • Regelen voor het graf delven en grafrechten, looptijd in overleg met familie.
 • het bestellen van een grafkist 
 • het beschikbaar stellen van materiaal
 • het beschikbaar stellen van personeel
 • het verlenen van een korting op de hierboven niet uitputtend benoemde uitvaartkosten dan wel het niet in rekening brengen van bepaalde diensten, die elk jaar op de algemenen ledenvergadering  wordt bepaald
 • de hierboven vermelde verzorging geldt eveneens voor doodgeborenen
 • het bestuur is bevoegd wijzigingen in de in dit artikel genoemde voorzieningen aan te brengen.
 • de leden kunnen in alle gevallen kiezen tussen een begrafenis of een crematieverzorging.
 • Verstrekt de vereniging in het geheel geen diensten dan betaalt de vereniging in principe geen vergoeding. Van deze bepaling kan evenwel worden afgeweken indien het overleden lid te ver van het werkgebied woonachtig was en het bestuur dientengevolge uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het verrichten van diensten door derden.
 • Indien om welke reden dan ook geen gebruik wordt gemaakt van één of meer diensten van de vereniging en daarvoor door het bestuur uitdrukkelijk toestemming is gegeven, kan de vereniging een vergoeding bepalen voor de in de plaats van de diensten der vereniging genoten diensten in verband met de uitvaart. De vereniging zal echter opdrachtgever worden voor de uitvaart en de uitvoerende uitvaartorganisatie factureert aan de Vereniging, waarna deze een nota stuurd naar de familie, onderaftrek van de vergoeding. De vergoeding zal niet hoger zijn dan het bedrag dat deze diensten aan kosten voor de vereniging zouden hebben meegebracht. Elke vereniging kan op onderdelen van boven genoemde taken verschillen, u kunt bij uw vereniging, daarvoor de statuten en huishoudelijk reglement opvragen.
 • Het uitvoeren van een uitvaart van een overleden lid, niet woonachtig in het werkgebied van de vereniging, kan door de vereniging nochtans worden verzorgd, zulks ter beoordeling van het bestuur en tegen betaling van eventueel extra te maken kosten.
 • Met instemming van het bestuur kan door of ten behoeve van niet-leden van de diensten der vereniging gebruik worden gemaakt tegen een door het bestuur vast te stellen kostprijs.
 
Sitemap | Realisatie : Fontijn & Partners